Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Milošová 445

Naša Materská škola je školou rodinného typu, kde výchovu a vzdelávanie obohacujeme o prírodovedné poznávanie formou priameho kontaktu detí s prírodou, rozvíjanie estetického vnímania a prežívania prírody, environmentálne cítenie a chápanie ochrany životného prostredia. Zážitkovou formou podporujeme zachovávanie kultúry a tradícií v našej obci, čím pestujeme u detí cit ku kráse, k tradičnému uchovávaniu dedičstva našich predkov a posilňujeme úctu ku kultúrnym a národným hodnotám.

Milošová 445, Čadca 022 01 0908669126
Lenka Dufeková 5 tried
lenka.dufekova@dufeksoft.sk 88 detí celkovo