Súťaž 2018
Späť na zoznam

Malí vševedkovia

Sme 6 triedna materská škola. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom po dovŕšení dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné podmienky. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania. Materská škola Malí Vševedkovia pracuje podľa Školského programu Malí Vševedkovia, ktorého profilácia je úzko spojená s regionálnou a lokálnou politikou mesta Bardejov. Cieľom je spoznávanie histórie mesta, vtiahnutie detí do takmer zaniknutého sveta obradov, zvykov a tradícií.

Námestie arm.gen.L.Svobodu 15, 085 01 Bardejov +421/901713506
Mgr.Dana Jazudeková 6 tried
ms.lsvobodu@gmail.com 134 detí celkovo