Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica

Trojtriedne zariadenie je súčasťou právneho subjektu. Pracovisko s programom "Krok za krokom" má tri triedy. Triedy sú rozdelené na centrá aktivít . Jednotlivé centrá , označené piktogramom, sú rozdelené nábytkom a pomôckami na rituálne činnosti. Kolektív elokovaného pracoviska je 10 - členný: 6 učiteliek, 2 kuchárky, 2 upratovačky. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu – SPOZNÁVAME HROU, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Komenského sady 59/1, Nová Dubnica 018 51 0903472769
Janka Pružincová 3 triedy
sofy.janka@gmail.com 64 detí celkovo