Súťaž 2018
Späť na zoznam

Jakubko

Materská škola je v pôsobnosti zriaďovateľa – Mesto Banská Bystrica. Jaj hlavným zameraním je pestovanie zdravého životného štýlu, a to prostredníctvom saunovania detí vo vlastnej saune a rozvíjanie environmentálneho správania sa k prírodnému prostrediu. Budova školy sa nachádza na periférii mesta. Priestranný pozemok, využívaný ako školská záhrada, je obklopený bohatým prírodným zdrojom. V bezprostrednej blízkosti je k dispozícii aj Náučný chodník Jakub. Toto zariadenie s dvomi triedami homogénneho typu poskytuje celodennú starostlivosť o deti. V súčasnej dobe, kedy nesprávne stravovacie návyky a fyzická inaktivita už v rannom veku predstavujú významný faktor obezity a ďalších civilizačných chorôb sa v našej materskej škole snažíme prostredníctvom pohybových aktivít, športových aktivít a doplnkových aktivít (predplavecká príprava, kurz korčuľovania a lyžovania, saunovanie, turistické vychádzky, aktivity v telocvični) viesť deti k celoživotnej a uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie. Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Na rozvíjanie vzťahu k prírode, jej ochrane, k zdraviu a k všetkým žijúcim organizmom využívať alternatívne možnosti ( edukačný projekt „Na náučnom chodníku Jakub“, sadenie stromov a pod.).

Jakubská cesta 77, Banská Bystrica 974 01 048/428 52 28
Mgr. Miroslava Šnírerová 2 triedy
ms.jakubska@banskabystrica.sk 40 detí celkovo