Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola

Materská škola sa dnes chápe ako verejná inštitúcia, pôsobiaca paralelne s rodinou, ktorá dopĺňa rodinnú výchovu o cieľavedomé výchovno - vzdelávacie pôsobenie. Koncepcia našej materskej školy vychádza z filozofie tvorivo humanistickej výchovy, kde stredobodom nášho záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť a jeho sebarozvoj. V úzkej spolupráci s rodinou uprednostňujeme potreby a záujmy sebarealizujúceho sa dieťaťa s rešpektovaním individuálnych a vekových zvláštností celého predškolského obdobia. S radosťou prijímame medzi seba každé dieťa ako rovnocenného partnera

Ul .17. novembra 42, Sabinov 083 01 051/452 3624
Mgr. Alena Adamová 6 tried
ms17novembra@ms17novembra.sk 141 detí celkovo