Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola Dolné Srnie

Materská škola Dolné Srnie je umiestnená na konci dediny v budove bývalej ZŠ. Zriaďovateľom je Obec Dolné Srnie. Tvoria ju dve triedy s počtom 36 detí. Našu MŠ obklopuje veľmi pekné okolie prírodného prostredia. Preto sme zamerali profiláciu škôlky na poznávanie, skúmanie prírodného prostredia a na hravým pohybom ku zdraviu. Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je zdravý pohyb neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Zameriavame sa na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností a prosociálneho správania. Prioritu vidíme v zabezpečení podmienok pre pohybové aktivity. V areáli MŠ deťom ponúkame vlastné ihrisko, ktoré sme budovali od roku 2011 - do 2013. Vybudovali sme ho z vlastného projektu Hravým pohybom ku zdraviu a doplnili cez Zamestnanecký garantovaný program nadácie SPP v spolupráci Občianskeho združenia pri MŠ Dolné Srnie, zamestnancov, rodičov a priateľov MŠ. Po 16,00 hodine a v čase pracovného voľna máme ihrisko sprístupnené verejnosti. Po kontrole bezpečnosti ihriska sme museli odstrániť preliezačky ZŠ a svojpomocne vyrobené rodičmi.Nakoľko sa počet detí v obci zvyšuje a naša škôlka má vhodný oplotený priestor so stromami, v ktorom sa stretávajú celé rodiny, radi by sme vyhrali rozprávkový hrad a tak potešili deti a spríjemnili im radosť z pohybu.

Dolné Srnie 170, Dolné Srnie 0908625933
Mgr. Katarína Kovačovicová 2 triedy
kkovacovicova1@gmail.com 36 detí celkovo