Súťaž 2018
Späť na zoznam

Materská škola

Zriaďovateľom našej materskej školy je Mestská časť Bratislava – Karlova Ves. Materská škola na Majerníkovej ulici č.11 sa nachádza v Karlovej Vsi a je sedem triedna. Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6,30 h. do 17,00 h. V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu materskú školu 158 detí vo veku od 3 – do 6 rokov. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pri práci s deťmi sa zameriavame na rozvoj prosociálnej výchovy v interakcii dieťa-učiteľ-rodič. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Priestory materskej školy sú esteticky a výtvarne upravené tak, aby harmonizovali s pobytom detí v týchto priestoroch. Triedy sú vybavené množstvom hračiek a didaktických pomôcok, ktoré spĺňajú pedagogické a hygienické kritériá a sú deťom k dispozícii počas celého dňa pri rôznych činnostiach. V edukačnom procese kladieme dôraz na celkový psychický a fyzický rozvoj dieťaťa, s prihliadnutím na jeho individualitu, pre čo najlepší vstup do 1.ročníka základnej školy.

Majerníkova 11, Bratislava, 84105 0908580505
Iveta Ryzá 7 tried
ms.majernikova11@karlovaves.sk 157 detí celkovo